آموزش etabs


تهیه گزارشها، نامه ها و اوراق رسمی قسمت مهمی از کار هر مهندسی است، به همین دلیل وقتی که دانشجویان رشته مهندسی فارغ التحصیل می شوند پس از شروع به کار این سوال برایشان پیش می آید که چرا شیوه تهیه گزارش را به صورت صحیح نیاموخته اند در این فایل سعی شده است روش گزارش نویسی و آنشایی با انواع گزارش توضیح داده شود

metre-parsapic