آموزش etabs


این فایل کهدر ادامه تقدیم میشود به مقایسه قیمت های فهرست بها سال های ۹۲ و ۹۳ میپردازد و نرخ رشد قیمت هر آیتم را نمایش میدهد برای دانلود این فایل با ما همراه باشید

فهرست بها