آموزش etabs

-


این برنامه کوچک و کم حجم به محاسبه ظرفیت باربری خاک میپردازد

امکانات این نرم افزار فارسی به شرح زیر است:

ظرفیت باربری خاک

محاسبه ظرفیت باربری شالوده ها بر اساس روش ترزاقی و عمومی

درج بارهای زاویه دار برای روش عمومی

درج شکل گسیختگی خاک برای روش ترزاقی

تفکیک شکل شالوده ها به مربه و مستطیل و نواری و دایره

نمایش نتایج حاصله و قابل کپی شدن

جلوگیری خودکار از ورودی های ناقص و مشکل دار