آموزش etabs


به منظور ایجاد وحدت رویه در انجام محاسبات سازه، کاهش خطاهای احتمالی در فرضیات اولیه طراحی ناشی از سوء تعبیر مهندسان در برداشت از آیین نامه ها، و در نتیجه سهولت انجام بازبینی دفترچه های محاسباتی، کارگروه سازه مدیریت کنترل و نظارت ساختمان شهرداری شیراز اقدام به تدوین دستورالعمل مربوط به ترکیب بارها در طراحی ساختمانهای متعارف به روش حالت های حدی بر اساس آئین نامه های معتبر بین المللی نموده است. لذا از این پس بکارگیری ضوابط این دستورالعمل در طراحی سازه ها الزامی است

ترکیب بارها