آموزش etabs


مجموعه عملیات اجرایی مربوط به عناصر سازه ای یا غیر سازه ای که در ارزیابی آسیب پذیر تشخیص داده شده اند و با هدف بازیابی یا افزایش توان باربری را تقویت سازه ای میگویند در این همایش که در ادامه دانلود خواهید نمود روش های تعمیر و مرمت و تقویت سازه ها که در نظام مهندسی ایلام ارائه شده است را دانلود خواهید نمود

razmn