آموزش etabs


در این فایل شما با مراحل گام به گام کنترل تغییرمکان نسبی طبقات مطابق ویرایش چهارم آئین نامه۲۸۰۰ در ساختمانهای بتنی بصورت تصویری آشنا خواهید شد

 آئین نامه2800