آموزش etabs


در این جزوه دستنویس شما با مثالهای خوب با محاسبات مربوط به طراحی پی آشنا میشوید و سعی شده است انواع پی را پوشش دهد که منبع بسیار خوبی برای درس مهندسی پی میباشد

طراحی پی